Art. 132. - [Minimalny dobowy odpoczynek od pracy] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2024 r.
Art.  132.  [Minimalny dobowy odpoczynek od pracy]
§  1. 
Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem § 3 oraz art. 136 § 2 i art. 137.
§  2. 
Przepis § 1 nie dotyczy:
1)
pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;
2)
przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
§  3. 
W przypadkach określonych w § 2 pracownikowi przysługuje, w okresie rozliczeniowym, równoważny okres odpoczynku.