[Wspólna odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone] - Art. 125. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 125. - [Wspólna odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  125.  [Wspólna odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone]
§  1. 
Na zasadach określonych w art. 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności.
§  2. 
Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają w częściach określonych w umowie. Jednakże w razie ustalenia, że szkoda w całości lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody.