[Forma i treść zawiadomienia o zastosowaniu kary] - Art. 110. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 110. - [Forma i treść zawiadomienia o zastosowaniu kary] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  110.  [Forma i treść zawiadomienia o zastosowaniu kary]

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.