[Tryb stosowania kar] - Art. 109. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 109. - [Tryb stosowania kar] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  109.  [Tryb stosowania kar]
§  1. 
Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
§  2. 
Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
§  3. 
Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.