[Regulamin pracy] - Art. 104. - Kodeks pracy. - Dz.U.2020.1320 t.j. - OpenLEX

Art. 104. - [Regulamin pracy] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1320 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  104.  [Regulamin pracy]
§  1. 
Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
§  11
Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.
§  2. 
Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.
§  3. 
Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.