Art. 103(1). - [Podnoszenie kwalifikacji zawodowych] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2023 r. do: 6 kwietnia 2023 r.
Art.  1031 [Podnoszenie kwalifikacji zawodowych]
§  1. 
Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
§  2. 
Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
1)
urlop szkoleniowy;
2)
zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
§  3. 
Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.