[Organy uprawnione do przeprowadzenia czynności wyjaśniających] - Art. 56. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. - Dz.U.2022.1124 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Organy uprawnione do przeprowadzenia czynności wyjaśniających] - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1124 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r. do: 30 września 2029 r.
Art.  56.  [Organy uprawnione do przeprowadzenia czynności wyjaśniających]
§  1. 
Czynności wyjaśniające, o których mowa w art. 54, może także przeprowadzić prokurator lub zlecić je Policji.
§  2. 
Przepisy art. 54 i 55 stosuje się odpowiednio do organów wskazanych w art. 17 § 2 i 3, w granicach ich właściwości, a także do innych organów, gdy ustawa tak stanowi.
§  3. 
Instytucje, którym nadano uprawnienia oskarżyciela publicznego w drodze rozporządzenia określonego w art. 17 § 4, mogą w sprawie, w której ujawniły wykroczenie, zwracać się do Policji o przeprowadzenie czynności wyjaśniających w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz do zebrania danych koniecznych do sporządzenia wniosku o ukaranie.
§  4. 
Nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi sprawuje organ nadrzędny nad organem prowadzącym te czynności.