[Uzupełnienie lub sprawdzenie faktów podanych we wniosku oskarżyciela posiłkowego] - Art. 55. - Kodeks postępowania w sprawach... - Dz.U.2022.1124 t.j. - OpenLEX

Art. 55. - [Uzupełnienie lub sprawdzenie faktów podanych we wniosku oskarżyciela posiłkowego] - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1124 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r. do: 30 września 2029 r.
Art.  55.  [Uzupełnienie lub sprawdzenie faktów podanych we wniosku oskarżyciela posiłkowego]
§  1. 
Czynności wyjaśniające przeprowadza się także w celu uzupełnienia lub sprawdzenia faktów podanych we wniosku o ukaranie w wypadku wskazanym w art. 60 § 1 pkt 6.
§  2. 
Czynności wskazane w § 1 należy przeprowadzić w terminie oraz w zakresie określonym poleceniem sądu, chyba że w toku wykonywania tych czynności wyjdą na jaw okoliczności wymagające utrwalenia dowodu, którego nie będzie można powtórzyć przed sądem, lub znalezienia i zatrzymania przedmiotu.
§  3. 
W razie przesłuchiwania w ramach czynności, o których mowa w § 1, obwinionego wskazanego we wniosku o ukaranie, przepisy art. 54 § 6 stosuje się odpowiednio.