[Zatrzymanie przez Policję i zatrzymanie obywatelskie] - Art. 45. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. - Dz.U.2022.1124 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Zatrzymanie przez Policję i zatrzymanie obywatelskie] - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1124 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r. do: 30 września 2029 r.
Art.  45.  [Zatrzymanie przez Policję i zatrzymanie obywatelskie]
§  1. 
Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli:
1)
( 2 ) zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej postępowania przyspieszonego;
2)
nie można ustalić jej tożsamości.
§  2. 
Art. 243 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.
2 Art. 45 § 1 pkt 1 częściowo został uznany za niezgodny art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2019 r., sygn. akt SK 6/16 (Dz.U.2019.76) z dniem 15 stycznia 2019 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim dopuszcza zatrzymanie osoby przebywającej jedynie czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której tożsamość została ustalona, a której zarzuca się popełnienie wykroczenia zagrożonego wyłącznie grzywną przewidzianą w art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U.2019.821).