Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.27.169

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1954 r.

Rozdział  VIII.

Przepisy przejściowe.

Art.  49.
§  1. Postępowanie w sprawach, wszczętych przed wejściem w życie księgi I kodeksu postępowania niespornego, toczyć się będzie aż do prawomocnego ukończenia według dotychczasowych przepisów.
§  2. Jeżeli jedno i to samo postępowanie składa się z kilku samodzielnych części, przepisy księgi I kodeksu postępowania niespornego stosuje się do tej części postępowania, która wszczęta została dopiero po wejściu w życie tego kodeksu.
§  3. O wszczęciu sprawy decyduje dzień, w którym wpłynął do sądu wniosek rozpoczynający postępowanie albo w którym podjęto jakąkolwiek czynność sądową, jeżeli postępowanie wszczyna się z urzędu.
Art.  50.

Sprawy, w których w pierwszej instancji nastąpiło zawieszenie postępowania, w razie ich podjęcia po wejściu w życie kodeksu postępowania niespornego, prowadzi się nadal według przepisów tegoż kodeksu z uwzględnieniem już dokonanych czynności i zebranego materiału.

Art.  51.

W sprawach wszczętych przed wejściem w życie kodeksu postępowania niespornego w sądzie, według dotychczasowych przepisów niewłaściwym, postępowanie toczyć się będzie nadal przed tym sądem, jeżeli jest on właściwy według kodeksu postępowania niespornego.

Art.  52.

W sprawach rozstrzygniętych według dotychczasowych przepisów wznowienie postępowania, wszczęte po wejściu w życie kodeksu postępowania niespornego, prowadzi się według przepisów tegoż kodeksu.

Art.  53. 22

(skreślony).

22 Art. 53 skreślony przez art. 3 pkt 18 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych (Dz.U.50.38.349) z dniem 2 października 1950 r.