Art. 491. - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.40.364 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.
Art.  491. 10

Ogłoszenie wyroku odbywa się jawnie w wypadkach, kiedy oskarżonego uniewinniono albo orzeczono kary zwykłe lub środki, ulegające wpisowi do rejestru skazanych. Art. 281 § 2 stosuje się odpowiednio.

10 Art. 491 zmieniony przez art. 1 pkt 9 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania karnego (Dz.U.52.44.302) z dniem 12 listopada 1952 r.