Art. 486. - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.40.364 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.
Art.  486.
§  1.
Na rozprawę należy wezwać rodziców lub opiekunów nieletniego, jeżeli doręczenie wezwań nie jest połączone ze szczególnymi trudnościami. Osobom tym służy prawo składania wyjaśnień i wniosków.
§  2.
Sąd może zażądać stawiennictwa tych osób. Mają wtedy odpowiednie zastosowanie art. 105-109.
§  3.
Niestawiennictwo wymienionych osób nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, jeżeli sąd nie uzna ich obecności za niezbędną.
§  4.
Na rozprawę można wezwać kuratora nieletnich, wychowawcę schroniska lub zakładu, w którym nieletni przebywa, w celu złożenia wyjaśnień.
§  5.
Sędzia może na rozprawę nie wzywać osób, uprzednio przez tego sędziego osobiście przesłuchanych, i poprzestać na odczytaniu ich zeznań, jeżeli wezwania tych osób nie zażąda prokurator, obrońca, nieletni, jego rodzice lub opiekunowie.