Art. 478. - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.40.364 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.
Art.  478. 7

§  1.
Po ukończeniu śledztwa lub dochodzenia sędzia dla nieletnich wydaje postanowienie zamykające śledztwo lub dochodzenie, które zawiera:
a)
imię i nazwisko nieletniego, jego dokładną datę urodzenia oraz inne szczegóły, niezbędne do ustalenia jego tożsamości,
b)
dokładne określenie zarzuconego czynu ze wskazaniem czasu, miejsca i innych okoliczności jego popełnienia,
c)
wskazanie przepisu ustawy karnej, pod który zarzucony czyn podpada.
§  2.
Po dokonaniu czynności, wymienionych w § 1, sędzia dla nieletnich wyznacza rozprawę główną lub posiedzenie niejawne albo umarza śledztwo lub dochodzenie.
§  3.
Sędzia dla nieletnich umarza śledztwo lub dochodzenie z przyczyn, wskazanych w art. 49, oraz jeżeli orzeczenie środków wychowawczych lub poprawczych jest niecelowe ze względu na orzeczone już w innej sprawie środki.
§  4.
Na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia prokuratorowi służy zażalenie.
7 Art. 478 zmieniony przez art. 1 pkt 30 i 39 dekretu z dnia 21 grudnia 1955 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz.U.55.46.309) z dniem 1 marca 1956 r.