[Koszty w razie nieuwzględnienia środka odwoławczego] - Art. 636. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 636. - [Koszty w razie nieuwzględnienia środka odwoławczego] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  636.  [Koszty w razie nieuwzględnienia środka odwoławczego]
§  1. 
W sprawach z oskarżenia publicznego, w razie nieuwzględnienia środka odwoławczego, wniesionego wyłącznie przez oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego, koszty procesu za postępowanie odwoławcze ponosi na ogólnych zasadach ten, kto wniósł środek odwoławczy, a jeżeli środek ten pochodzi wyłącznie od oskarżyciela publicznego - koszty procesu za postępowanie odwoławcze ponosi Skarb Państwa.
§  2. 
W razie nieuwzględnienia środków odwoławczych wniesionych przez co najmniej dwa uprawnione podmioty, stosuje się odpowiednio art. 633.
§  3. 
Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w sprawach z oskarżenia prywatnego.