[Wyłączenie zasady podwójnej karalności] - Art. 607w. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 607w. - [Wyłączenie zasady podwójnej karalności] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 13 marca 2023 r.
Art.  607w.  [Wyłączenie zasady podwójnej karalności]

Jeżeli nakaz europejski dotyczy osoby niebędącej obywatelem polskim, okoliczność, że czyn nie jest przestępstwem według prawa polskiego, nie stanowi przeszkody do wykonania nakazu europejskiego, o ile dotyczy on czynu zagrożonego w państwie jego wydania karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności albo czynu, za który może być orzeczony co najmniej w tym samym wymiarze inny środek polegający na pozbawieniu wolności, będącego przestępstwem:

1)
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstw;
2)
o charakterze terrorystycznym;
3)
handlu ludźmi;
4)
przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego;
5)
nielegalnego wytwarzania, przetwarzania, przemytu środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych lub obrotu nimi;
6)
nielegalnego obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi lub radioaktywnymi;
7)
łapownictwa i płatnej protekcji;
8)
oszustwa;
9)
wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
10)
fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi lub innymi środkami płatniczymi;
11)
przeciwko ochronie danych gromadzonych, przechowywanych, przetwarzanych lub przekazywanych w systemie informatycznym;
12)
przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalnego obrotu zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin;
13)
udzielenia pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub pobycie;
14)
zabójstwa;
15)
spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
16)
nielegalnego obrotu organami i tkankami ludzkimi;
17)
bezprawnego pozbawienia człowieka wolności;
18)
uprowadzenia człowieka dla okupu;
19)
wzięcia lub przetrzymywania zakładnika;
20)
popełnionym z powodów narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
21)
rozboju z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia;
22)
wymuszenia rozbójniczego z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia;
23)
nielegalnego obrotu dobrami kultury;
24)
sprzeniewierzenia cudzego mienia;
25)
podrabiania oraz obrotu podrobionymi wyrobami;
26)
fałszowania oraz obrotu sfałszowanymi dokumentami;
27)
nielegalnego obrotu hormonami lub podobnymi substancjami;
28)
obrotu kradzionymi pojazdami mechanicznymi;
29)
zgwałcenia;
30)
podpalenia;
31)
należącym do właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego;
32)
porwania statku wodnego lub powietrznego;
33)
sabotażu.