[Wydanie europejskiego nakazu aresztowania – podstawy, organ] - Art. 607a. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 607a. - [Wydanie europejskiego nakazu aresztowania – podstawy, organ] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  607a.  [Wydanie europejskiego nakazu aresztowania – podstawy, organ]

W razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, a w postępowaniu sądowym i wykonawczym - z urzędu lub na wniosek właściwego sądu rejonowego, może wydać europejski nakaz aresztowania, zwany w niniejszym rozdziale "nakazem".