Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.30 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Art.  589a.  [Udział w czynności procesowej osoby pozbawionej wolności za granicą]
§  1.  Wobec osoby pozbawionej wolności na terytorium państwa obcego, czasowo wydanej w celu złożenia zeznań w charakterze świadka lub dokonania z jej udziałem innej czynności procesowej przed polskim sądem lub prokuratorem, sąd okręgowy miejsca wykonania czynności zarządza umieszczenie osoby wydanej w polskim zakładzie karnym lub areszcie śledczym na czas jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieprzekraczający jednak czasu pozbawienia wolności określonego w państwie wydającym.
§  2.  Na postanowienie sądu zażalenie nie przysługuje.