[Ograniczenie udziału oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu] - Art. 56. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Ograniczenie udziału oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  56.  [Ograniczenie udziału oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu]
§  1. 
Sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych występujących w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Sąd orzeka, że oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w postępowaniu, gdy bierze w nim już udział określona przez sąd liczba oskarżycieli.
§  1a. 
Na postanowienie sądu wydane na podstawie § 1 zażalenie nie przysługuje.
§  2. 
Sąd orzeka także, iż oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w postępowaniu, jeżeli stwierdzi, że nie jest on osobą uprawnioną lub jego akt oskarżenia albo oświadczenie o przystąpieniu do postępowania zostało złożone po terminie.
§  3. 
Na postanowienie sądu wydane na podstawie § 2 przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu tego sądu.
§  4. 
Oskarżyciel posiłkowy, który nie bierze udziału w postępowaniu z przyczyn określonych w § 1, może przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.