Art. 523. - [Podstawy kasacyjne, ograniczenia we wnoszeniu kasacji] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 14 lutego 2024 r.
Art.  523.  [Podstawy kasacyjne, ograniczenia we wnoszeniu kasacji]
§  1. 
Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia. Kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary.
§  1a. 
Ograniczenia, o którym mowa w § 1 zdanie drugie, nie stosuje się do kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego w sprawach o zbrodnie.
§  2. 
Kasację na korzyść można wnieść jedynie w razie skazania oskarżonego za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
§  3.  79
 Kasację na niekorzyść można wnieść jedynie w razie uniewinnienia oskarżonego albo umorzenia postępowania.
§  4. 
Ograniczenia przewidziane w § 2 i 3 nie dotyczą kasacji:
1)
wniesionej z powodu uchybień wymienionych w art. 439;
2)
w wypadku określonym w art. 521.
79 Art. 523 § 3 częściowo został uznany za niezgodny z art. 139 zdanie pierwsze w związku z art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt K 8/17 (Dz.U.2019.1255) z dniem 8 lipca 2019 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim dopuszcza możliwość wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżonego w razie umorzenia postępowania z powodu zastosowania aktu łaski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.