[Doręczenie wyroku nakazowego; pouczenia] - Art. 505. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 505. - [Doręczenie wyroku nakazowego; pouczenia] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  505.  [Doręczenie wyroku nakazowego; pouczenia]
§  1. 
Odpis wyroku nakazowego doręcza się oskarżycielowi i pokrzywdzonemu, a oskarżonemu i jego obrońcy - wraz z odpisem aktu oskarżenia. W każdym wypadku odpis tego wyroku doręcza się prokuratorowi.
§  2. 
Wraz z odpisem wyroku należy doręczyć pouczenie przytaczające przepisy o prawie, terminie i sposobie wniesienia sprzeciwu oraz skutkach jego niewniesienia. Pokrzywdzonego należy ponadto pouczyć, że warunkiem wniesienia sprzeciwu jest złożenie w terminie, o którym mowa w art. 506 § 1, nie później niż jednocześnie ze sprzeciwem oświadczenia, że będzie on działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
§  3. 
Przepisy art. 131 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.