Art. 5. - [Zasada domniemania niewinności, in dubio pro reo] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.534 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2021 r. do: 30 września 2028 r.
Art.  5.  [Zasada domniemania niewinności, in dubio pro reo]
§  1. 
Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.
§  2. 
Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.