Art. 5. - [Zasada domniemania niewinności, in dubio pro reo] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 27 września 2023 r.
Art.  5.  [Zasada domniemania niewinności, in dubio pro reo]
§  1. 
Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.
§  2. 
Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.