Art. 49a. - [Termin do złożenia wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody oraz wniosku o orzeczenie zakazu kontaktowania się] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 27 września 2023 r.
Art.  49a.  [Termin do złożenia wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody oraz wniosku o orzeczenie zakazu kontaktowania się]

Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego.