Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1987 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2019 r. do: 4 grudnia 2019 r.
Art.  437.  [Rodzaje rozstrzygnięć sądu odwoławczego]
§  1.  114  Po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części.
§  2.  Sąd odwoławczy zmienia zaskarżone orzeczenie, orzekając odmiennie co do istoty, lub uchyla je i umarza postępowanie; w innych wypadkach uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania może nastąpić wyłącznie w wypadkach wskazanych w art. 439 § 1, art. 454 lub jeżeli jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości.
114 Art. 437 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 73 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1694) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2019 r.