[Podmioty uprawnione, zakres, gravamen] - Art. 425. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 425. - [Podmioty uprawnione, zakres, gravamen] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  425.  [Podmioty uprawnione, zakres, gravamen]
§  1. 
Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy.
§  2. 
Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub w części. Można także zaskarżyć brak określonego rozstrzygnięcia. Przedmiotem zaskarżenia może być również samo uzasadnienie orzeczenia.
§  3. 
Odwołujący się może skarżyć jedynie rozstrzygnięcia lub ustalenia naruszające jego prawa lub szkodzące jego interesom. Ograniczenie to nie dotyczy oskarżyciela publicznego.
§  4. 
Oskarżyciel publiczny ma prawo wnieść środek odwoławczy także na korzyść oskarżonego.