[Zakres nadzoru, uprawnienia prokuratora] - Art. 326. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 326. - [Zakres nadzoru, uprawnienia prokuratora] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  326.  [Zakres nadzoru, uprawnienia prokuratora]
§  1. 
Prokurator sprawuje nadzór nad postępowaniem przygotowawczym w zakresie, w jakim go sam nie prowadzi; prokurator może także objąć nadzorem postępowanie, o którym mowa w art. 307.
§  2. 
Prokurator jest obowiązany czuwać nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem całego nadzorowanego przez siebie postępowania.
§  3. 
Z tytułu sprawowanego nadzoru prokurator może w szczególności:
1)
zaznajamiać się z zamierzeniami prowadzącego postępowanie, wskazywać kierunki postępowania oraz wydawać co do tego zarządzenia;
2)
żądać przedstawienia sobie materiałów zbieranych w toku postępowania;
3)
uczestniczyć w czynnościach dokonywanych przez prowadzących postępowanie, osobiście je przeprowadzać albo przejąć sprawę do swego prowadzenia;
4)
wydawać postanowienia, zarządzenia lub polecenia oraz zmieniać i uchylać postanowienia i zarządzenia wydane przez prowadzącego postępowanie.
§  4. 
W razie niewykonania przez organ niebędący prokuratorem postanowienia, zarządzenia lub polecenia wydanego przez prokuratora sprawującego nadzór, na jego żądanie przełożony funkcjonariusza wszczyna postępowanie służbowe; o wyniku postępowania informuje się prokuratora.