[Właściwość miejscowa – kryteria dodatkowe] - Art. 32. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Właściwość miejscowa – kryteria dodatkowe] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  32.  [Właściwość miejscowa – kryteria dodatkowe]
§  1. 
Jeżeli nie można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa, właściwy jest sąd, w którego okręgu:
1)
ujawniono przestępstwo,
2)
ujęto oskarżonego,
3)
oskarżony przed popełnieniem przestępstwa stale mieszkał lub czasowo przebywał

- zależnie od tego, gdzie najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.

§  2. 
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli przestępstwo popełniono za granicą.
§  3. 
Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej sądu według przepisów poprzedzających, sprawę rozpoznaje sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.