[Właściwość miejscowa – reguły ogólne] - Art. 31. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Właściwość miejscowa – reguły ogólne] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  31.  [Właściwość miejscowa – reguły ogólne]
§  1. 
Miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo.
§  2. 
Jeżeli przestępstwo popełniono na polskim statku wodnym lub powietrznym, a § 1 nie może mieć zastosowania, właściwy jest sąd macierzystego portu statku.
§  3. 
Jeżeli przestępstwo popełniono w okręgu kilku sądów, właściwy jest ten sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.