[Obowiązek złożenia zeznań. Miejsce przesłuchania] - Art. 177. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2021.534 t.j. - OpenLEX

Art. 177. - [Obowiązek złożenia zeznań. Miejsce przesłuchania] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.534 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2022 r. do: 30 września 2028 r.
Art.  177.  [Obowiązek złożenia zeznań. Miejsce przesłuchania]
§  1. 
Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.
§  1a. 
Przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W postępowaniu przed sądem w czynności w miejscu przebywania świadka bierze udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, w którego okręgu świadek przebywa.
§  1b. 
W miejscu przebywania świadka przesłuchiwanego w sposób określony w § 1a, zamiast osób wskazanych w tym przepisie, może być obecny:
1)
funkcjonariusz Służby Więziennej - jeżeli świadek przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym;
2)
urzędnik konsularny - jeżeli świadek będący obywatelem polskim przebywa za granicą.
§  2. 
Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu.