Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.30 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.
Art.  177.  [Obowiązek złożenia zeznań. Miejsce przesłuchania]
§  1.  Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.
§  1a.  Przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W postępowaniu przed sądem w czynności w miejscu przebywania świadka bierze udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, w którego okręgu świadek przebywa.
§  1b.  6  W miejscu przebywania świadka przesłuchiwanego w sposób określony w § 1a, zamiast osób wskazanych w tym przepisie, może być obecny:
1) funkcjonariusz Służby Więziennej - jeżeli świadek przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym;
2) urzędnik konsularny - jeżeli świadek będący obywatelem polskim przebywa za granicą.
§  2.  Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu.
6 Art. 177 § 1b dodany przez art. 39 pkt 3 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.