[Przesłanki oddalenia wniosku dowodowego, forma, konsekwencje] - Art. 170. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 170. - [Przesłanki oddalenia wniosku dowodowego, forma, konsekwencje] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  170.  [Przesłanki oddalenia wniosku dowodowego, forma, konsekwencje]
§  1. 
Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli:
1)
przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne;
2)
okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy;
3)
dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności;
4)
dowodu nie da się przeprowadzić;
5)
wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania;
6)
wniosek dowodowy został złożony po zakreślonym przez organ procesowy terminie, o którym strona składająca wniosek została zawiadomiona.
§  1a. 
Nie można oddalić wniosku dowodowego na podstawie § 1 pkt 5 lub 6, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo i jakie, czy czyn zabroniony został popełniony w warunkach, o których mowa w art. 64 lub art. 65 Kodeksu karnego, lub czy zachodzą warunki do orzeczenia pobytu w zakładzie psychiatrycznym na podstawie art. 93g Kodeksu karnego.
§  2. 
Nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić.
§  3. 
Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia.
§  4. 
Oddalenie wniosku dowodowego nie stoi na przeszkodzie późniejszemu dopuszczeniu dowodu, chociażby nie ujawniły się nowe okoliczności.