[Sprostowanie omyłek pisarskich i rachunkowych] - Art. 154. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 154. - [Sprostowanie omyłek pisarskich i rachunkowych] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  154.  [Sprostowanie omyłek pisarskich i rachunkowych]

Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w protokole lub przekładzie zapisu dźwięku może nastąpić na wniosek lub z urzędu w każdym czasie; przepisy art. 153 stosuje się odpowiednio.