[Elementy protokołu] - Art. 148. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 148. - [Elementy protokołu] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  148.  [Elementy protokołu]
§  1. 
Protokół powinien zawierać:
1)
oznaczenie czynności, jej czasu i miejsca oraz osób w niej uczestniczących;
2)
przebieg czynności oraz oświadczenia i wnioski jej uczestników;
3)
wydane w toku czynności postanowienia i zarządzenia, a jeżeli postanowienie lub zarządzenie sporządzono osobno, wzmiankę o jego wydaniu;
4)
w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności.
§  2. 
Wyjaśnienia, zeznania, oświadczenia i wnioski oraz stwierdzenia określonych okoliczności przez organ prowadzący postępowanie zamieszcza się w protokole z możliwą dokładnością. Osoby biorące udział w czynności mają prawo żądać zamieszczenia w protokole z pełną dokładnością wszystkiego, co dotyczy ich praw lub interesów.
§  2a. 
(uchylony).
§  2b. 
(uchylony).
§  2c. 
(uchylony).
§  3. 
W protokole nie wolno zastępować zapisu treści zeznań lub wyjaśnień odwoływaniem się do innych protokołów.
§  4. 
Osoby biorące udział w czynności mają prawo żądać odczytania fragmentów ich wypowiedzi wciągniętych do protokołu.