[Stenogram] - Art. 145. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 145. - [Stenogram] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  145.  [Stenogram]
§  1. 
Jeżeli czynność procesową utrwala się za pomocą stenogramu, protokół można ograniczyć do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących w niej udział. Stenograf przekłada stenogram na pismo zwykłe, przy czym czyni wzmiankę, jakim posługiwał się systemem; pierwopis stenogramu oraz jego przekład stają się załącznikami do protokołu.
§  2. 
Przepis art. 144 § 3 stosuje się odpowiednio.