[Protokolant] - Art. 144. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 144. - [Protokolant] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  144.  [Protokolant]
§  1. 
Protokół rozprawy spisuje pracownik sekretariatu lub inna osoba upoważniona przez prezesa sądu.
§  2. 
Inny protokół spisać może, poza osobami wymienionymi w § 1, osoba przybrana w charakterze protokolanta przez prowadzącego czynność lub sam przeprowadzający czynność.
§  3. 
Od osoby przybranej, która nie jest pracownikiem organu prowadzącego postępowanie, odbiera się przyrzeczenie następującej treści: "Przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki protokolanta wykonam sumiennie".