[Zasada tajności narady i głosowania] - Art. 108. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 108. - [Zasada tajności narady i głosowania] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  108.  [Zasada tajności narady i głosowania]
§  1. 
Przebieg narady i głosowania nad orzeczeniem jest tajny, a zwolnienie od zachowania w tym względzie tajemnicy nie jest dopuszczalne.
§  2. 
Podczas narady i głosowania oprócz członków składu orzekającego może być obecny jedynie protokolant, chyba że przewodniczący uzna jego obecność za zbędną.