[Sprostowanie orzeczeń i zarządzeń] - Art. 105. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 105. - [Sprostowanie orzeczeń i zarządzeń] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  105.  [Sprostowanie orzeczeń i zarządzeń]
§  1. 
Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz w obliczeniu terminów w orzeczeniu lub zarządzeniu albo w ich uzasadnieniu można sprostować w każdym czasie.
§  2. 
Sprostowania dokonuje organ, który popełnił omyłkę. Jeżeli postępowanie toczy się przed instancją odwoławczą, może ona z urzędu sprostować orzeczenie pierwszej instancji.
§  3. 
Sprostowanie orzeczenia lub jego uzasadnienia następuje w drodze postanowienia, a sprostowanie zarządzenia w drodze zarządzenia.
§  4. 
Na postanowienie lub zarządzenie co do sprostowania wydane w pierwszej instancji służy zażalenie.