Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.

DZIAŁ  IVb

(uchylony)

Art.  47936

(uchylony).

Art.  47937

(uchylony).

Art.  47938

(uchylony).

Art.  47939

(uchylony).

Art.  47940

(uchylony).

Art.  47941

(uchylony).

Art.  47942

(uchylony).

Art.  47943

(uchylony).

Art.  47944

(uchylony).

§  1.  Odpis prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo sąd przesyła Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§  2.  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi, na podstawie wyroków, o których mowa w § 1, rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.
§  3.  Rejestr, o którym mowa w § 2, jest jawny.
§  4.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.