[Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego na wniosek] - Art. 825. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 825. - [Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego na wniosek] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  825.  [Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego na wniosek]

Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

1)
jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;
11)
gdy zażąda tego dłużnik, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany;
2)
(uchylony);
3)
(uchylony);
4)
jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu;
5)
(uchylony).