[Wstąpienie interwenienta ubocznego] - Art. 77. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 77. - [Wstąpienie interwenienta ubocznego] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  77.  [Wstąpienie interwenienta ubocznego]
§  1. 
Interwenient uboczny składa oświadczenie o wstąpieniu do sprawy w piśmie procesowym, w którym wskazuje, jaki ma interes prawny we wstąpieniu i do której ze stron przystępuje. Pismo to doręcza się stronom.
§  11
Do pisma procesowego niespełniającego wymogów, o których mowa w § 1, przepis art. 130 stosuje się odpowiednio.
§  2. 
Interwenient uboczny może ze wstąpieniem do sprawy połączyć dokonanie innej czynności procesowej.