[Zażalenie na postanowienie sądu] - Art. 767(4). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 767(4). - [Zażalenie na postanowienie sądu] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  7674 [Zażalenie na postanowienie sądu]
§  1. 
Zażalenie na postanowienie sądu przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie.
§  11
Zażalenie rozpoznaje sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów.
§  2. 
Na postanowienie sądu drugiej instancji wydane po rozpoznaniu zażalenia skarga kasacyjna nie przysługuje.
§  3. 
W sprawach egzekucyjnych skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje.