[Pouczenie o sposobie i terminie zaskarżenia czynności dokonywanej przez komornika] - Art. 763(1). - Kodeks postępowania... - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 763(1). - [Pouczenie o sposobie i terminie zaskarżenia czynności dokonywanej przez komornika] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  7631 [Pouczenie o sposobie i terminie zaskarżenia czynności dokonywanej przez komornika]

Komornik poucza strony i uczestników postępowania niezastępowanych przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o sposobie i terminie zaskarżenia czynności. Jeżeli osoby te nie są obecne, pouczenie następuje wraz z zawiadomieniem o dokonaniu czynności.