[Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych] - Art. 753. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 753. - [Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2022 r. do: 17 grudnia 2022 r.
Art.  753.  [Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych]
§  1. 
W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.
§  2. 
W wypadkach wymienionych w § 1 sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.