[Uchylenie lub zmiana postanowienia] - Art. 742. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 742. - [Uchylenie lub zmiana postanowienia] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  742.  [Uchylenie lub zmiana postanowienia]
§  1. 
Obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Jeżeli obowiązany złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę zabezpieczenia żądaną przez uprawnionego we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie upada. Przepis art. 7541 § 3 stosuje się odpowiednio.
§  2. 
Przed wydaniem postanowienia w przedmiocie uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia sąd wysłucha uprawnionego.
§  3. 
Wniesienie zażalenia na postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymuje wykonanie postanowienia.
§  4. 
Przepisów § 2 i § 3 nie stosuje się, gdy uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia nastąpiło na skutek złożenia przez obowiązanego na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumy wystarczającej do zabezpieczenia.
§  5. 
(uchylony).