Art. 731. - [Zakres zabezpieczenia] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  731. [Zakres zabezpieczenia]

Zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.