[Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego] - Art. 53(1). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 53(1). - [Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  531 [Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego]
§  1. 
Niedopuszczalny jest wniosek o wyłączenie sędziego:
1)
oparty wyłącznie na okolicznościach związanych z rozstrzygnięciem przez sąd o dowodach;
2)
złożony po raz kolejny co do tego samego sędziego z powołaniem tych samych okoliczności.
§  2. 
Wniosek, o którym mowa w § 1, pozostawia się w aktach sprawy bez żadnych dalszych czynności. To samo dotyczy pism związanych z jego wniesieniem. O pozostawieniu wniosku i pism związanych z jego wniesieniem zawiadamia się stronę wnoszącą tylko raz - przy złożeniu pierwszego pisma.
§  3. 
W przypadku złożenia ustnie wniosku, o którym mowa w § 1, przewodniczący zawiadamia stronę o jego bezskuteczności.