[Zasądzenie odpowiedniej sumy] - Art. 505(6). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 505(6). - [Zasądzenie odpowiedniej sumy] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  5056 [Zasądzenie odpowiedniej sumy]
§  1. 
(uchylony).
§  2. 
(uchylony).
§  3. 
Jeżeli sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.