Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Art.  5056 [Wyłączenie dowodów z opinii biegłego. Zasądzenie odpowiedniej sumy]
§  1.  (uchylony).
§  2.  Przepisów art. 278-291 nie stosuje się.
§  3.  Jeżeli sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.