Art. 505(13). - [Uzasadnienie wyroku sądu drugiej instancji] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  50513 [Uzasadnienie wyroku sądu drugiej instancji]
§  1. 
(uchylony).
§  2. 
Jeżeli sąd drugiej instancji nie przeprowadził postępowania dowodowego, uzasadnienie wyroku powinno zawierać jedynie wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
§  3. 
(uchylony).