[Postępowanie uproszczone w postępowaniu cywilnym] - Art. 505(1). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 505(1). - [Postępowanie uproszczone w postępowaniu cywilnym] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  5051 [Postępowanie uproszczone w postępowaniu cywilnym]
§  1. 
W postępowaniu uproszczonym rozpoznaje się sprawy o świadczenie, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia z rękojmi lub gwarancji - jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.
§  2. 
Spośród spraw wymienionych w § 1 nie rozpoznaje się w postępowaniu uproszczonym spraw:
1)
należących do właściwości sądów okręgowych;
2)
małżeńskich i z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi;
3)
z zakresu prawa pracy rozpoznawanych z udziałem ławników;
4)
z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw wymienionych w art. 4778 § 2 i spraw o rentę.
§  3. 
Sąd może rozpoznać sprawę z pominięciem przepisów o postępowaniu uproszczonym, jeżeli może to przyczynić się do sprawniejszego rozwiązania sporu.