[Negatywne przesłanki wydania nakazu zapłaty] - Art. 499. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 499. - [Negatywne przesłanki wydania nakazu zapłaty] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  499.  [Negatywne przesłanki wydania nakazu zapłaty]
§  1. 
Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach określonych w art. 4801 § 1, chyba że według treści pozwu:
1)
roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
2)
twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość;
3)
zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;
4)
(uchylony).
§  2. 
(uchylony).