Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2019 r. do: 29 listopada 2019 r.
Art.  487. 

(uchylony).