Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Art.  4841 [Właściwość sądu; zasady postępowania]
§  1.  Postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych.
§  2.  Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie.
§  3.  Rozpoznanie sprawy następuje na posiedzeniu niejawnym.